Om oss

Jag Inger har en gedigen bakgrund och gått flera olika kurser. Jag brinner för att hitta varje människas inre motivation till att nå sin egen styrka, hälsa och glädje i livet.

UTBILDNINGAR

2021-2022 IBT                    Region Västra Götaland
Intensivinlärning på beteendeterapeutisk grund för små barn med autism.

2020-2021 VårdHundteam / PedagogHundteam    SPI, Sverige

2019 KONTAKT – klinisk utbildning        KIND (Karolinska Institutet)
Evidensbaserad social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med högfungerande autism enligt Frankfurt-modellen KONTAKT.   

2014 Adlers Arbetsminnestestutbildning        Kognitivt Centrum
Här kartläggs arbetsminnet, elevens visuella och auditiva perception samt förmågan att hämta information från långtidsminnet.

2011 STRATEGI                    Sinus AB
Föräldrautbildare i STRATEGI – för föräldrar med barn med adhd.

2009-2012 Naturterapeut och Megineterapeut    Naturmedicinska Akademin

2000 Diplomerad Beröringspedagog        Skola för Beröring
(Taktil massage)   

2008-2009 Äventyrspedagogik            Luleå Tekniska Högskola
Arbeta ämnesintegrerat utifrån ett praktiskt äventyrspedagogiskt synsätt.               

2008-2009 Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning m inriktning mot matematiska svårigheter   Malmö Högskola

2000-2005 Specialpedagogisk examen        Högskolan i Kristianstad

2000 ITPA                        Pia Wallenkrans
Testutbildning och certifiering för specialpedagoger. Testet prövar elevens starka och svaga sidor, såväl språkliga som begåvningsmässiga.

1995-1996 Handledarutbildning            Högskolan i Kristianstad
Handledning av studerande lärarkandidater.

1994-1995 Svenska, Barn-och ungdomslitteratur    Högskolan i Kristianstad

1989 – 1992 Grundskollärare 1-7, sv/so        Högskolan i Kristianstad

KURSER

2014 ITPA – fördjupning i tolkning            Pia Wallenkrans

2014 Symwriter                    Hargdata

2010 Alternativa verktyg steg 1 och steg 2    SPSM

2009 Jag kan – en lösningsfokuserad metod    Ben Furman
Ett konkret och positivt lösningsfokuserat förhållningssätt att arbeta med i hem, förskola och skola. Här ges barn/elever stöd i att hitta positiva vägar att gå.

2009 Lexia/Provia                    Lexia
Utbildning i programmet Lexia och uppgifter i Provia.

2000 MTI
Utbildning i att kartlägga och sätta in åtgärder MTI kring motorik kopplat till inlärning.       

Media – följande media har gjort reportage om oss.
Blekinge Läns Tidning
Kristianstadbladet