Om oss

Jag Inger har en gedigen bakgrund och gått flera olika utbildningar och kurser inom specialpedagogik. Jag brinner för att hitta varje människas inre motivation till att nå sin egen styrka, hälsa och glädje i livet.

UTBILDNINGAR

2021-2022 IBT                    Region Västra Götaland
Intensivinlärning på beteendeterapeutisk grund för små barn med autism.

2020-2021 VårdHundteam / PedagogHundteam    SPI, Sverige

2019 KONTAKT – klinisk utbildning        KIND (Karolinska Institutet)
Evidensbaserad social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med högfungerande autism enligt Frankfurt-modellen KONTAKT.   

2014 Adlers Arbetsminnestestutbildning        Kognitivt Centrum
Här kartläggs arbetsminnet, elevens visuella och auditiva perception samt förmågan att hämta information från långtidsminnet.

2011 STRATEGI                    Sinus AB
Föräldrautbildare i STRATEGI – för föräldrar med barn med adhd.

2009-2012 Naturterapeut och Megineterapeut    Naturmedicinska Akademin

2000 Diplomerad Beröringspedagog        Skola för Beröring
(Taktil massage)   

2008-2009 Äventyrspedagogik            Luleå Tekniska Högskola
Arbeta ämnesintegrerat utifrån ett praktiskt äventyrspedagogiskt synsätt.               

2008-2009 Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning m inriktning mot matematiska svårigheter   Malmö Högskola

2000-2005 Specialpedagogisk examen        Högskolan i Kristianstad

2000 ITPA                        Pia Wallenkrans
Testutbildning och certifiering för specialpedagoger. Testet prövar elevens starka och svaga sidor, såväl språkliga som begåvningsmässiga.

1995-1996 Handledarutbildning            Högskolan i Kristianstad
Handledning av studerande lärarkandidater.

1994-1995 Svenska, Barn-och ungdomslitteratur    Högskolan i Kristianstad

1989 – 1992 Grundskollärare 1-7, sv/so        Högskolan i Kristianstad

KURSER

2014 ITPA – fördjupning i tolkning            Pia Wallenkrans

2014 Symwriter                    Hargdata

2010 Alternativa verktyg steg 1 och steg 2    SPSM

2009 Jag kan – en lösningsfokuserad metod    Ben Furman
Ett konkret och positivt lösningsfokuserat förhållningssätt att arbeta med i hem, förskola och skola. Här ges barn/elever stöd i att hitta positiva vägar att gå.

2009 Lexia/Provia                    Lexia
Utbildning i programmet Lexia och uppgifter i Provia.

2000 MTI
Utbildning i att kartlägga och sätta in åtgärder MTI kring motorik kopplat till inlärning.       

Media – följande media har gjort reportage om oss.
Blekinge Läns Tidning
Kristianstadbladet